Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het werk openbaar te maken en te kopiëren. Auteursrecht ontstaat automatisch door het creëren van o.a. foto’s, logo’s, teksten, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken, maar ook van computer- en televisieprogramma’s. Mits deze werken voldoende origineel, persoonlijk en concreet waarneembaar zijn. Het auteursrecht loopt 70 jaar na het overlijden van de maker af.

Wie is de auteursrechthebbende?

De maker van het werk bezit het auteursrecht. Zo berust het auteursrecht op o.a. jouw logo, huisstijl en verpakkingen mogelijk bij jouw reclamebureau. Wil je vrij over deze uitingen beschikken? Dan kun je het bureau verzoeken de auteursrechten schriftelijk over te dragen. Maar er is een uitzondering. Als een medewerker van jou iets ontwerpt omdat het zijn taak is, dan ligt het auteursrecht bij jou als werkgever.

Copyright-teken als waarschuwing

Voor het instandhouden van het auteursrecht is het niet verplicht om het werk van het ©-teken te voorzien. Door aan te geven dat er auteursrecht op het werk rust, waarschuw je derden dat jij de auteursrechten op het werk bezit. Wij raden je daarom aan het volgende op jouw werk aan te brengen:

  • ‍copyright-teken ©
  • ‍naam rechthebbende
  • ‍het jaar van de eerste publicatie

Duur van het auteursrecht

Auteursrecht loopt 70 jaar na het overlijden van de maker af, gerekend vanaf 1 januari volgend op het jaar, waarin de maker is overleden. Is het auteursrecht in handen van een bedrijf? Dan eindigt het recht 70 jaar na de eerste publicatie van het werk. Als het auteursrecht is verlopen, belandt het werk in het publieke domein. Iedereen mag het werk vanaf dan kopiëren, publiceren en bewerken.

Bewijs van auteursrecht: waarmerk of i-depot

Het is nuttig om te kunnen bewijzen dat jij een specifiek werk hebt gemaakt. Dit kan op diverse manieren. Je kunt een exemplaar van het werk laten waarmerken door een notaris of advocaat. Of je laat ons, tegen veel lagere kosten, een i-depot verzorgen. Hierin staat de datum waarop je een bepaald idee of concept hebt vastgelegd. De registratie toont aan, dat jij het auteursrecht op jouw idee of concept claimt.

Meer weten over auteursrecht?

Wordt jouw auteursrecht geschonden? Wij zorgen dat de zakelijke belangen optimaal gediend worden.Wil je weten of er op een bepaald werk auteursrecht rust? Of wanneer het werk vrij is van auteursrechtelijke bescherming? Bel 076 – 514 84 03 of stuur een e-mail aan info@merkecht.nl.

Stel je vraag

Wij geven je advies over het auteursrecht.

Voorbeeld akte van overdracht van auteursrecht

Auteursrecht kan worden overgedragen. Dit vereist een ondertekende verklaring, een akte geheten. Overdracht via algemene voorwaarden is niet rechtsgeldig.

De maker van een werk kan er voor kiezen om zijn auteursrecht over te dragen aan een ander. Een auteursrecht is wat dat betreft vergelijkbaar met eigendomsrecht, en dat kan ook gewoon gekocht en verkocht worden. De auteurswet stelt de eis dat de overdracht van auteursrecht schriftelijk gebeurt en dat de akte van overdracht ondertekend wordt. Zo ontstaat er schriftelijk bewijs dat het auteursrecht echt overgedragen is.

In deze voorbeeld akte (een zogeheten onderhandse akte) moeten de partijen vastleggen wat er precies wordt overgedragen. Pas op: Wat niet in de akte wordt genoemd, wordt niet overgedragen. En je begrijpt dat je deze akte geheel op eigen risico opmaakt. Je kunt uiteraard onze IE juristen vragen een akte op maat te maken, dan nemen we wel de volledige verantwoordelijkheid.

Download voorbeeld overeenkomst

Klantgericht, persoonlijk en snel

“Het contact met Merk-Echt verloopt heel erg prettig. Er wordt meegedacht, iedereen is vriendelijk, komt prompt afspraken na en er wordt steeds snel gereageerd.”

Ervaringen van onze klanten
Merk registreren 15