Algemeen

Via deze privacyverklaring informeert Merk Echt B.V., (hierna: “Merk Echt”) jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van jouw sollicitatie bij Merk Echt. 

Merk Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Sollicitatie

Op onze website kun je via de daartoe bestemde formulieren solliciteren naar openstaande functies bij Merk Echt. Het is ook mogelijk om via e-mail een (open) sollicitatie te sturen.

In het kader van deze sollicitatie verwerken wij jouw NAW-gegevens, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres,  curriculum vitae en motivatie, en alle gegevens die je ons verstrekt die betrekking hebben op de door jouw gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud van jouw huidige en vorige dienstbetrekkingen. Indien je ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geef je (door middel van deze actieve handeling) toestemming aan ons om tevens deze gegevens te verwerken in het kader van jouw sollicitatieprocedure. Merk Echt kan persoonlijke informatie over je opzoeken op het internet en verwerken indien deze van belang zijn voor jouw sollicitatieprocedure. 

Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden, om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie en om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om een eventuele (arbeids)overeenkomst met je aan te gaan en daarna uit te voeren,  op basis van jouw toestemming daartoe, omdat wij dat wettelijk verplicht zijn, of op basis van een gerechtvaardigd belang van Merk Echt.

Bewaartermijnen

Als je uiteindelijk niet in dienst treedt bij Merk Echt zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat jouw persoonsgegevens langer bewaard mogen worden in het kader van een eventuele toekomstige sollicitatie. Enkel in het geval van deze expliciete toezegging zullen wij jouw persoonsgegevens maximaal 1 jaar na jouw toestemming daartoe bewaren. Indien je algemene informatieverzoeken doet bewaren wij jouw gegevens uiterlijk tot 4 weken na het laatste contact over één en hetzelfde onderwerp.

Indien er klachten of geschillen over het contact of over de sollicitatieprocedure lopen, bewaren wij jouw persoonsgegevens totdat het duidelijk is dat de klacht of het geschil is verholpen. 

Indien de verwerking enkel is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze ten allen tijde intrekken. De specifieke verwerking zal vanaf dat moment worden stopgezet. 

Indien je wordt aangenomen bij Merk Echt wordt jouw sollicitatiedossier bewaard tot twee jaar na het einde van jouw dienstverband.

Beveiligingsmaatregelen

Merk Echt neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Om dit te bewerkstelligen maken wij onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van jouw gegevens veiliger te maken. Je gegevens worden daarnaast opgeslagen in beveiligde besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Merk Echt hanteert daarnaast een organisatorisch gelaagde structuur waarbij niet alle werknemers toegang hebben tot alle gegevens.

Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Je gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan wij noodzakelijk achten voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk zijn verplicht om die gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in het kader van onze fiscale verplichtingen).

Handhaving: jouw rechten

Je hebt diverse rechten die je kunt inroepen om uw privacy te handhaven en te waarborgen:

 1. Inzage in jouw persoonsgegevens te verkrijgen die worden verwerkt door Merk Echt.
 2. Jouw (onjuiste of onvolledige) persoonsgegevens die worden verwerkt door Merk Echt te laten rectificeren.
 3. De verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken, indien:
  • de juistheid van deze gegevens door jou worden betwist gedurende de periode die Merk Echt nodig heeft om die juistheid controleren;
  • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het verwijderen van deze data;
  • Merk Echt de gegevens niet meer nodig heeft, maar jij deze gegevens wél nodig hebt in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking die is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Merk Echt of een derde, en in afwachting bent van een reactie van Merk Echt.
 4. De persoonsgegevens die van jou verwerkt worden te laten verwijderen indien:
  • je gegevens niet langer noodzakelijk zijn;
  • je je toestemming intrekt (en de verwerking niet op een andere grond kan worden gebaseerd);
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de gegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting van Merk Echt.
 5. De overdracht van jouw gegevens te bewerkstelligen. Indien technisch mogelijk, kun je Merk Echt ook verzoeken om deze rechtstreek naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.
 6. De gegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang daartoe van Merk Echt of voor direct marketing niet langer te verwerken als je daar bezwaar tegen hebt.

Merk Echt zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van jouw verzoek je nader berichten over jouw verzoek en onze opvolging daarvan. Als dit vanwege het aantal verzoeken of de complexiteit daarvan nodig blijkt om deze termijn nogmaals (maar met maximaal twee maanden) te verlengen, stellen wij je daarvan in kennis. Ook indien jouw verzoek wordt afgewezen, zullen wij je hierover nader informeren. 

Als wij geen gehoor geven aan jouw verzoek, heb je uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekking van jouw gegevens aan andere partijen

Jouw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Tijdens en na jouw sollicitatie(procedure) kunnen wij gebruik maken van externe partijen, zoals externe wervingsbureaus.

Contact

Indien je vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen met ons via [email protected] of via 076-5148403.

Merk-Echt kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je op de hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen of veranderingen in ons beleid. Wij zullen jouw persoonsgegevens echter alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van jouw gegevens.