Vaak wordt er in de volksmond gesproken van ‘patenten’. Een patent is eigenlijk niets anders dan een ander woord voor een octrooi. Taalkundig gezien bestaat er helemaal geen verschil. Beide termen worden gebruikt om het alleenrecht op een technische uitvinding aan te geven. Daarbij is ‘patent’ meer de Engelse benaming, waar in de Nederlandse wet- en regelgeving juist gesproken wordt van een ‘octrooi’.

Inhoudelijk kan er echter wel sprake zijn van een verschil. Dat is meer te verklaren door het feit dat octrooien vaak nationaal anders worden geregeld. Zo bestaan er verschillen tussen de geheimhouding van octrooien, maar zullen ook de kosten van een octrooi per land flink uit een lopen.