1. Algemeen

 1. Gebruiker van deze voorwaarden is Merk-Echt B.V., ook handelend onder de namen: Merk4Ever, Roots IP en Center Tone, te Breda, hierna te noemen: ‘Merk-Echt’.
 2. Opdrachtgever is de (rechts-)persoon in wiens opdracht Merk-Echt werkzaamheden verricht, na een tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever en de materieel belanghebbende, zoals dga, eigenaar, vennoot of bestuurder, verschillende partijen zijn, staat de materieel belanghebbende garant voor nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten tussen Merk-Echt en Opdrachtgever.
 5. De overeenkomst tussen Merk-Echt en Opdrachtgever wordt gesloten doordat Opdrachtgever een volmacht verstrekt aan Merk-Echt of mondeling, schriftelijk of elektronisch akkoord gaat met een offerte van Merk-Echt.
 6. Alleen schriftelijk kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken en een afwijking geldt maar voor één overeenkomst.
Kortom:
U bent Opdrachtgever en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van Merk-Echt.

2. Garanties

 1. Merk-Echt zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. Merk-Echt werkt volgens de internationale eisen die gesteld worden aan kwaliteitsbeleid en procesbeheersing. Sinds 2010 zijn wij door Lloyd’s Register ISO 9001 gecertificeerd.
 2. Onze merkgemachtigden zijn lid van de BMM, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht. Merk-Echt werkt volgens de ereregels van de BMM, (zie: BMM ereregels). Merk-Echt is lid van de INTA, International Trademark Association.
 3. Merk-Echt zal overeenkomsten naar beste kunne uitvoeren.
 4. Als Opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt aan Merk-Echt, is alleen Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 5. Merk-Echt kan elke overeenkomst ontbinden met Opdrachtgever als Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.
Kortom:
Merk-Echt garandeert dat zij volgens de hoogste kwaliteitsnormen werkt, maar kan niet instaan voor de juistheid van de door u aan ons verstrekte gegevens.

3. Extra Kosten

 1. Merk-Echt maakt alleen extra kosten als Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.
 2. De tarieven in de offertes van Merk-Echt zijn compleet voor hetgeen daarin is aangeboden, maar niet voor extra en/of aanvullende werkzaamheden. Mochten dergelijke werkzaamheden toch van toepassing zijn dan worden die alleen na voorafgaand overleg in rekening gebracht.
 3. Indien Merk-Echt haar eerder geoffreerde prijzen verhoogt heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient dan te betalen voor de werkzaamheden die tot de ontbinding zijn verricht.
Kortom:
Alle kosten zijn u altijd vooraf bekend.

4. Privacy en geheimhouding

 1. Merk-Echt gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde klantgegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar dienstverlening.
 2. Merk-Echt stelt nooit, zonder voorafgaande toestemming, klantgegevens ter beschikking aan derde partijen.
 3. De informatie die Opdrachtgever aan Merk-Echt verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Kortom:
Wij gaan op uiterst verantwoordelijke wijze met uw gegevens om.

5. Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldoen. Indien deze niet vermeld staat is dit binnen 15 dagen na factuurdatum.
 2. Als een factuur niet binnen deze betalingstermijn is voldaan, is Opdrachtgever in verzuim. Alle openstaande facturen zijn dan direct opeisbaar.
 3. Opdrachtgever is vanaf 15 dagen na factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
 4. Merk-Echt is in geval van verzuim van Opdrachtgever gerechtigd al haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, ook wanneer daardoor Opdrachtgever’s intellectuele eigendomsrechten geschaad kunnen worden, zonder dat daarmee Merk-Echt op enige wijze schadeplichtig wordt.
 5. Als Merk-Echt na verzuim van Opdrachtgever besluit de vordering te laten incasseren, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,-.
Kortom:
Betaal op tijd, anders schorten wij onze werkzaamheden op en kunnen extra kosten of schade voor u ontstaan.

6. Aansprakelijkheid Merk-Echt

 1. Merk-Echt is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Merk-Echt.
 2. Merk-Echt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.
 3. Merk-Echt is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade is niet groter dan het bedrag dat de verzekering van Merk-Echt vergoedt plus het eigen risico van Merk-Echt bij die verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is de aansprakelijkheid van Merk-Echt nooit groter dan € 3.500,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
Kortom:
Wij zijn goed verzekerd voor het geval het toch mis gaat.

7. Overige Voorwaarden

 1. Opzegging van servicepakketen of abonnementen, zoals voor merk-, model-, domeinnaam- en reputatiebewaking, kunnen zonder extra kosten gedaan worden vóór het begin van iedere nieuwe betalingstermijn.
 2. Merk-Echt is indien Opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement komt te verkeren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. In geval van overmacht mag Merk-Echt de nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (deels) ontbinden.
 4. Als de overmacht langer dan zes maanden heeft geduurd of zal gaan duren, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 5. In geval van overmacht is Merk-Echt nooit aansprakelijk voor enige schade.
 6. Geschillen, van welke aard dan ook, geven Opdrachtgever nimmer het recht betaling van de door Opdrachtgever verschuldigde declaratie(s) te weigeren en/of op te schorten.
 7. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht, danwel binnen acht dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, mogelijk.
 8. Op alle tussen Merk-Echt en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.
 9. In alle geschillen tussen Merk-Echt en Opdrachtgever is alleen de Rechtbank Zeeland & West-Brabant bevoegd, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
Kortom:
Verder hebben we alle standaardbepalingen, zoals opzegging, ontbinding, overmacht en geschillen ook in onze Algemene Voorwaarden vermeld, we zijn tenslotte juristen.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend verricht conform de Algemene Voorwaarden zoals ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Breda gedeponeerd onder nummer: 40/2014

Download hier onze Algemene Voorwaarden.