Juridisch advies bij conflicten

Onze juristen starten altijd, samen met jou, om eerst een goede afweging te maken: waar gaat het conflict om, waar maak je je zorgen om en hoe belangrijk is de wederpartij. We geven advies en verlenen juridische bijstand op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. We beginnen door middel van onderhandeling om een regeling te treffen met de andere partij waarbij we jouw belangen behartigen.

Wanneer dit geen succes heeft kunnen we bijvoorbeeld een oppositie-procedure starten bij de instanties die daar over gaan.

In veel gevallen bestaan speciale regelingen of arbitrage voor het oplossen van geschillen. Het voordeel van een dergelijke oplossing is dat deze vaak sneller en goedkoper tot een oplossing leidt dan wanneer we naar de rechter stappen. Echter, deze mogelijkheid is er ook altijd, en is helaas soms noodzakelijk.

Stel je vraag

We geven advies en verlenen juridische bijstand op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Juridisch advies bij merkinbreuk

Merkinbreuk kan zich op 2 manieren voordoen. Een andere partij gebruikt jouw merk of vraagt een merk aan dat (soort)gelijk is aan jouw merk en voor dezelfde producten en/of diensten geldt. Heb je 5 jaar lang een jonger merk gedogen? Dan wordt het lastig om daar later alsnog bezwaar tegen te maken. Om je merk sterk en waardevol te houden, treedt je bij voorkeur direct op tegen mogelijke inbreukplegers. De veelal administratieve oppositieprocedure bestaat uit 2 fasen.

Fase 1 van de oppositieprocedure

In de eerste ‘cooling off’ fase, proberen wij met de inbreukpleger tot een onderling akkoord te komen. Na constatering van vermoedelijke merkinbreuk, ontvangt de inbreukpleger een sommatiebrief. Hierin lichten we toe waarom sprake is van merkinbreuk. We verzoeken de inbreukpleger dringend om bijvoorbeeld een andere product- of dienstklasse toe te passen of het merk in te trekken.

Fase 2 van de oppositieprocedure

Wanneer het conflict na de sommatie- en verweerschriften niet is opgelost, vervolgen we de oppositieprocedure bij de overheidsinstantie. Merkhouder en inbreukpleger krijgen de gelegenheid hun argumenten uiteen te zetten en bewijsstukken in te dienen. De opposant moet de overheidsinstantie ervan overtuigen dat het risico op verwarring bij het publiek, een reëel risico is.

Uitspraak overheidsinstantie

In de 2e fase van de oppositieprocedure beslist de overheidsinstantie. Zij is daarbij gebonden aan strikte richtlijnen. Zo moet zij uitgaan van de gegevens, zoals deze in het merkenregister zijn opgenomen. Wijst de overheidsinstantie de oppositie toe? Dan mag het jongere merk niet geregistreerd worden. Wordt de oppositie afgewezen? Dan zal het merk in het merkregister worden ingeschreven.

Belang van merkbewaking

Europese overheidsinstanties houden merkaanvragen, die conflicteren met oudere merken, zelf niet tegen. Verder is aan het indienen van bezwaar een termijn verbonden. Redenen genoeg om jouw ingeschreven merken dagelijks door ons te laten bewaken. Je wordt direct geïnformeerd over nieuwe aanvragen, die mogelijk conflicterend zijn met jouw merk. Zo kunnen we snel en tijdig in actie komen.

Sluit nu een jaarabonnement op merkbewaking af!

Je kunt de bewaking van jouw merk op elk moment laten ingaan: bij het indienen van de merkaanvraag, tijdens de registratieprocedure of na de registratie. Bel 076 – 514 84 03 of stuur een e-mail naar info@merkecht.nl.

Klantgericht, persoonlijk en snel

“Het contact met Merk-Echt verloopt heel erg prettig. Er wordt meegedacht, iedereen is vriendelijk, komt prompt afspraken na en er wordt steeds snel gereageerd.”

Ervaringen van onze klanten
Merk registreren 15